Проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

ba0166c7a50d96eb270097f3f911e08a XLПрез учебната 2013/2014 година СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград ще продължи да работи по проект ВG051РО001-3.1.06. „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В гимназията за новата учебна са организирани 6 полуинтернатни групи за учениците от I до VI клас. 

Чрез целодневното обучение се осигурява специализирана помощ при подготовката на учениците и максимално оползотворяване на свободното им време чрез отдих, спорт, занимания по интереси.

Самоподготовката на учениците в условията на целодневно обучение заема важно място в образователно-възпитателния процес, защото тя не само допринася за правилното усвояване на учебното съдържание, но и съдейства за формиране на самостоятелни навици, развиване на умения и не на последно място – създава възможности за конструктивно съревнование чрез стимулиране на любознателността и стремежа към изява у учениците и толерантно взаимодействие чрез усъвършенстването на комуникативните способности и уменията за общуване. Самоподготовката не може да се откъсне от урочната дейност или да бъде самоцелна. Учителят и възпитателят не работят независимо един от друг, защото на практика решават и преследват една и съща образователно-възпитателна цел. Добрата екипност, ежедневният обмен на информация и еднаквите педагогически изисквания са предпоставка за висока успеваемост.