ПРОЕКТ "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"

58b053c805beeea9e04dde1724076741 XLПрез учебната 2012/2013 година СОУ "Христо Ботев" участва в проект “Ученически практики”  - Компонент 1 -BG051PО001-3.3.07-001 по Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07), финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта бе подобряване на качеството на професионалното      образование и обучение чрез усъвършенстване на практическото обучение на учениците от системата на ПОО в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.

От 26 февруари 2013 г. до 30 юни 2013 г. 26 ученици от 10 б и 11 б клас от професионалните паралелки "Лозаровинар" на СОУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград повишиха професионалните си компетенции и умения. Чрез проекта се осигури възможност на учениците да участват в допълнително практическо обучение в реална работна среда, да приложат придобитите умения и компетентности, да се запознаят с възможностите за професионална реализация. След успешното приключване на практиката от 240 часа учениците от гимназията получиха 300.00 лв. и сертификати.

Фирма партньор на СОУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград по проекта бе "Винивел" ООД, а учител наставник - г-н Иван Карачомаков.