Правилник за ЗБУТ

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

СОУ “ ХРИСТО БОТЕВ “ – ИВАЙЛОВГРАД

Утвърждавам:
Директор:

ПРАВИЛНИК

за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на възпитание, обучение и труд за учебната 2009/2010 год.

ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
1. Настоящия правилник е разработен на основание чл.5 ал. 1 от Инструкция от 5 юли 1996 година на МОН за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета – ДВ, бр. 61/96 , Закона за ЗБУТ – ДВ бр.124 / 1997 год., ДВ бр. 86 от 1999 год., ДВ бр. 25 от 2001 год.
2. Правилникът се утвърждава от директора на училището в началото на учебната година.
3. Правилникът се актуализира при въвеждане на нови съоръжения ,учебно – технически средства, материали и вещества, при изменение на правилата, нормите и изискванията на безопасност на труда в Република България.

Раздел I 
Област и ред за прилагане на правилата

1. Правилникът се отнася за учениците, педагогическия персонал в СОУ ”Хр.Ботев”, както и за лицата , които по различени поводи се намират в училищната сграда, работилниците, площадките, училищния двор и др.
2. Отговорност за изпълнението на училищния правилник носи училищното ръководство.
3. Същото е длъжно да сключи договор за условията, при които ще се проведе производствената практика. 
Раздел II

Права, задължения и отговорности на длъжностните лица и учащите за осигуряване и спазване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Училищно ръководство
Училищното ръководство е длъжно:
1. Да осигурява работа на учениците с напълно обезопасени машини и съоръжения.
2. Да осигурява повишен технически надзор при изпълнение изискванията на техническата безопасност там, където има ученици на практика.
3. Да осигурява редовно и качествено провеждане на Инструктажа за безопасността на труда и да следи за спазването на съответните правила.

Педагогически персонал

1. В началото на учебната година класните ръководители и учители запознават учениците с нормите за безопасност и условията на труд в класните стаи и кабинетите.
2. При провеждане на спортни игри, походи, състезания и други извънучилищни дейности задължително инструктират учениците за поведението им.
3. Екскурзии се провеждат само с изправни моторни средства. Списъците на учениците, заминаващи на екскурзия се предават на директора след проведен инструктаж и подписани родителски декларации.
4. При организиране на походи хронично болни деца могат да участват след разрешение на лекар и писмено съгласие на родителите.
5. При провеждане на лабораторни упражнения учениците предварително се инструктират за безопасна работа.
6. Задължително е разглеждането на теми по БД в ЧК.
7. След приключване на учебните занятия учителите проверяват за забравени ел.уреди, учебно-технически средства и осветление.
8. Дежурните учители следят за нормалното придвижване на учениците по коридорите и стълбищата в училищната сграда и следят за поведението на същите в класните стаи, коридорите и стълбищата.
9. Класните ръководители организират застраховането на ученици от паралелката.
10. Учителите по трудово обучение и производствена практика са длъжни да извършват необходимия встъпителен инструктаж, да обучават учениците на правилна и безопасна работа, да не допускат на работа ученици без работно облекло и ЛПС.

Непедагогически персонал

(помощен и обслужващ персонал – работници и служители)

1. Да изпълняват трудовите си задължения точно и добросъвестно.
2. Да се грижат за съответната си безопасност и безопасността на лицата, които биха могли да пострадат при извършваната от тях работа или дейност.
3. Да поддържат ред, необходимата чистота на работното си място, съобразно изискванията на правилата за безопасност и здравословни условия на труд.
4. Да не се предприема по своя инициатива, с която не са запознати и не им е възлагана.
5. Да не се работи с машини, които не познават.
6. Имат право да откажат работа, за която не са инструктирани или нямат изискващата се правоспособност.
7. Имат право да откажат или преустановят работа, която застрашава здравето и живота им, като незабавно уведомят за това прекия си ръководител.
8. Преди началото на учебните занятия всички класни стаи, кабинети, учителска стая и канцеларии задължително се почистват и проветряват
9. След приключване на всяка учебна смяна кл.стаи и кабинетите също задължително се почистват.
10. По време на отоплителния сезон всяка сутрин преди началото на учебните занятия огнярът проверява състоянието на радиаторите и при констатирани нередности уведомява училищното ръководство.
11. Преди началото и след края на учебните занятия работникът по поддръжка и ремонт задължително проверява състоянието на вратите, прозорците, чиновете, масите и осветлението. При нередности незабавно пристъпва към отстраняването им, като своевременно уведомява домакина и училищното ръководство.
12. Санитарните помещения се почистват преди започването на учебните занятия, след всяко междучасие и след приключване на учебните занятия.
13. Училищният двор и спортните площадки се почистват всяка сутрин.
14. Подмяна на осветителните тела, ремонт на съоръжения, машини, ел. табла и др. се извършва след централно изключване на ел.мрежа.
15. Всеки ден се проверява и осъществява контрол за правилната поддръжка и безопасност на компютърния кабинет.
16. Обслужващия персонал изпълнява задълженията си по трудов договор и длъжностна характеристика само по работно облекло.
17. Задължително се осигурява от длъжностните лица медикаменти за долекарска помощ.
18. Леснозапалимите материали се съхраняват от домакина на строго определените за целта места, безопасни за здравето и живота на учениците и трудовия колектив.
19. Забранява се запалването на събраните отпадъци и листа в училищния двор и около него.
20 За училищни нужди се закупуват или приемат като дарение само уреди, съоръжения, пособия и др., отговарящи на БДС.

Ученици 

1. При предвижване от дома до училище и обратно всеки ученик се задължава стриктно да спазва правилата за движение по пътищата.
2. Придвижването по коридорите и стълбищата в училище става само от дясно.
3. Забранява се тичането,скачането и боричкането в кл.стаи и училищните коридори,
4. Категорично се забранява на учениците качването по первазите на прозорците, както и катеренето по спортните съоръжения без разрешението на преподавателя по физкултура.
5. Пет минути преди започване на часа учениците заемат работните си места и спокойно изчакват идването на преподавателя.
6. Организирането на спортни игри и други извънучилищни дейности става в присъствието на учител.
7. Забранява се боравенето с УТС и пособия в отсъствието на учител.
8. Категорично се забранява на учениците да пипат здрави или счупени контакти и ел.ключове. При откриване на повреда незабавно трябва да уведомят класните ръководители или училищното ръководство.

Глава втора

Условия, изисквания и правила за безопасно и здравословно провеждане на възпитанието, обучението и трудовата дейност

Общи положения
1. Работникът или служителят е длъжен да спазва правилата за ЗБУТ при изпълнение на работата, за която се е уговорил
2. Правилата за ЗБУТ се разработват и утвърждават от работодателя. Те не могат да противоречат на нормативните изисквания и се обявяват по подходящ начин на работните места.
3. При неизпъление на задълженията си във връзка с осигуряване на ЗБУТ работодателят или съответното длъжностно лице подлежат на наказание (съгл.чл. 412, ал.2 от КТ).
4. Работодателят има право да налага дисциплинарни наказания за неспазване на правилата за ЗБУТ (съгл.чл.404 от КТ).
5. Учителите разработват правила за ЗБУТ по учебните предмети, по които преподават.
6. Учителите, работата на които е свързана с използване, поддръжка и обслужване на съоръжения, машини и др. задължително се инструктират и обучават.
7. Учителите по физкултура и спорт подготвят и изискват от училищното ръководство и помощния персонал извършването на ремонт на всички спортни уреди и пособия във физкултурния салон и училищния двор. Забранява се влизането в спортния салон без присъствието на учител.
8. В часовете по физкултура учениците са длъжни да бъдат в спортен екип и със спортни обувки.
9. Учителите по физкултура и спорт не носят отговорност за травми и наранявания по време на междучасията и при неспазване на указанията за безопасност.
10. В началото и в края на всяка учебна година комисия проверява състоянието на училищната сграда и всички съоръжения.
11. В началото на учебната година класните ръководители запознават учениците с настоящия правилник.
12. Задължително е изготвянето на план за работа при зимни условия, като в началото на зимния сезон се осигуряват необходимите средства – сол, пясък, луга, лопати и кирки.
13. При станала злополука незабавно се уведомява медицинския специалист, училищното ръководство и родителите на ученика или близките на служителя или работника.
14. Около опасните места трябва да бъдат поставени здрави парапети и огради, плакати, предупредителни знаци, светлини и звукови сигнали и др., които предупреждават за опасността.
15. Забранява се на учениците да работят с вибрационни инструменти; да управляват строителни и подемно-товарни машини, освен в случаите с учебна цел и без товар.
16. Парните котли и ел. съоръженията се обслужват само от лица, които имат необходимата правоспособност или разряд за заеманата длъжност.

Раздел I 
Изисквания към машини, съоръжения и работни места за безопасна работа

1. Редовно почистване и измиване на физкултурния салон, съблекални и площадки.
2. Кабинетите и лабораториите по химия, физика, електротехника и др. трябва да имат в непосредствено съседство хранилище.
3. Машините и съоръженията трябва да бъдат обезопасени: механични, електро -, пожаро- и взривообезопасени, защита срещу висока или ниска температура, отделяне на вредни вещества и влага, шум, вибрации и др.
4. Всички учебно-технически средства да се използват по предназначение и съобразно изискванията по БХТ.
5. Преди да започнат работа учениците са длъжни да почистят работните площадки и да проверят състоянието на техническата безопасност и изправност на машините.
6. Забранено е пушенето в работилниците и в близост до тях.
7. На машините се извършват само онези операции, за които имат указания от учителя.

Раздел II 
Хигиенни и здравословни изисквания за работните места и за учебно-производствената дейност на учениците.

1. Определянето на учениците за производствено обучение се извършва след обстоен предварителен медицински преглед.
2. Работните места и видовете дейности са съобразени с изискванията на нормативните документи.
3. Учебните кабинети, работилници, лаборатории, физкултурен салон трябва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания по отделните фактори – микроклимат, осветление, вредни вещества, шум, вибрации, лъчения и др.
4. Физическо натоварване:
- не се допускат провеждане на учебна и производствена практика извън предвиденото учебно време, както и в неучебни, празнични и почивни дни;
- за ученици до 18 годишна възраст не се разрешава работа , свързана с повдигане и пренасяне на тежести;
-категоризацията на работата за учениците се извършва в зависимост от физическото  натоварване.
5. Санитарно – битово осигуряване:
- територията на училището и дворните площи да се поддържат чисти;
- да се осигурят санитарно-битови помещения за личната хигиена на работниците и служителите;
- да се спазва от всички въведения режим на труд и почивка;
- кабинетът на медицинския специалист е оборудван и обзаведен с необходимите медикаменти и средства;
- условия за санитарно-битово обслужване съобразно нормите се осигуряват от директора на училището.
6. Водоснабдяване и канализация:
- училищната сграда да бъде осигурена с необходимите количества вода за хигиенно-санитарни , питейно-битови и противопожарни нужди;
- да се поддържа в изправност водопроводната инсталация и канализационна система.

Раздел III 
Работно облекло и предпазни средства

1. Предпазните средства и работното облекло се осигуряват съгласно реда и изискванията, определени в нормативните актове и се ползват само по предназначението им.
2. Разходите по доставката и поддържането на работното облекло и предпазните средства  са за сметка на работодателя и от бюджета на учебното заведение.
3. Да се поставят, където е необходимо надписи и предупредителни знаци.
4. При изпълнение на работа по време на учебна практика учениците да се снабдят с работно облекло и ЛПС в съответствие с изискванията на Наредбата за безплатно работно облекло и униформено облекло (ДВ бр. 8/30.01.1987г.;изм. ДВ бр.38/1990 г.)

Глава трета

Трудови злополуки
1. За трудови злополуки се считат всички травматични увреждания, станали по време и във връзка с извършената работа, както и всяко увреждане на здравословно състояние, настъпило в резултат на изпълняваните трудови задължения.
2. За всяка трудова злополука незабавно се уведомява училищния директор.
3. Училищния директор установява ТЗ с акт в тридневен срок, считано от деня на злополуката. Незабавно уведомява РИО, регионалната инспекция по труда, органите на МВР, прокуратурата и ГЗ в случаите на тежки злополуки и аварии.
4. Мерките за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните заболявания се вземат от училищния директор.

Глава четвърта

Долекарска помощ

1. Да се ползват правилата, предназначени за обучение на работниците и служителите за оказване на първа долекарска помощ;
2. Спазване на правилата за долекарска помощ е задължително на основание чл.276 ал.1 и ал.2 от КТ, в сила от 01.01.1995 год.

Преходни и заключителни разпоредби

1. Правилникът за осигуряване на безопасност и здравословни условия на възпитание и труд в СОУ”Хр.Ботев” влизат в сила от началото на учебната 2009/2010 год.
2. Указания за прилагане на правилника се дава от назначеното със заповед на директора длъжностно лице.
3. Спазването на настоящия правилник както и на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. е задължително и се контролира от директора на учебното заведение.