Приложение № 2

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

З  А  П  О  В  Е  Д

 3/ 15.09.2009 г.

За своевременно реагиране и адекватни действия на целия личен състав по време на възникване на бедствия и аварии на територията на учебното заведение

ОПРЕДЕЛЯМ

следните задължения на отговорните длъжностни лица:

1. Отговорно длъжностно лице за наблюдение и оповестяване и организиране на извеждането: Светлана Неделчева Стоева – учител по физическо възпитание и спорт.
Задачи за изпълнение:
1.1. При опасност от бедствие или авария, се осигурява непрекъснато наблюдение и анализиране на обстановката в района на учебното заведение, обслужващото звено и се докладва в щаба.
1.2.  Събира се и се обобщава първата информация за пострадали, материални щети, състояние на сградния фонд и т.н. 
1.3. Обобщената информация незабавно се предава на компетентните органи (дежурни в: тел. 112; оперативния комуникационно-информационен център на Гражданска защита – ОКИЦ; общината; РС „ПБЗН”, Полиция и др.) по ред, съобразен с конкретната обстановка.

2. Отговорно длъжностно лице за медицинско осигуряване: – Желязко Димитров Желязков – фелдшер в СОУ “Христо Ботев”

Задачи за изпълнение:
2.1.Организира и провежда всички санитарни и противоепидемиологични мероприятия в учебното заведение.
2.2.Поддържа необходим минимум медикаменти, антисептични,  дезинфекционни, превързочни и др. материали.
2.3. Подпомага в реална ситуация изпратените медицински екипи в усилията им за спасяване живота на пострадалите.
2.4. Участва в практическите занятия в часовете по оказване на първа медицинска помощ.

3. Отговорно длъжностно лице за осигуряване на индивидуални средства за защита (ИСЗ): Петър Йоцов Младенов – учител по БЕЛ.

Задачи за изпълнение:
3.1. При недостиг или липса на ИСЗ, необходимите количества – по видове – се заявяват в общината (Приложение № 5). Заявката се актуализира в началото на всяка учебна година.
3.2. Създава организация за бързо получаване и раздаване на ИСЗ при необходимост. Предварително изготвя приемо-предавателни протоколи.
3.3. Осигурява и поддържа в годност  за използване на подръчни средства за защита – памучно-марлени превръзки, кърпи и др.
.

4. Отговорно длъжностно лице за осигуряване и поддържане на колективни средства за защита (КСЗ): Тинка Илиева Чакърова - домакин

Задачи за изпълнение:
4.1 Поддържа съоръжението в готовност за използване съгласно инструкциите;
4.2 Изготвя разчети и разпределение на целия личен състав за настаняване в помещенията;
4.3 Осигурява реда и дисциплината в съоръжението, когато се използва по предназначение
4.4. Определя подходящи и достатъчни помещения за херметизиране;
4.5. Организира бързото затваряне на вратите, прозорците и отдушниците в сградата;
4.6. Предварително изчислява и осигурява необходимите подръчни материали и средства за херметизиране;
4.7.Създава предварителна организация за бързото херметизиране на определените помещения;

5. Отговорно длъжностно лице за противопожарна защита: – Димитър Тодоров Янакиев – пом. – директор  УД.

Задачи за изпълнение:
5.1.Периодичен преглед на наличните противопожарни уреди и средства и осигурява поддържането им в изправност за ползване.
5.2.Осигурява непрекъсната проходимост на евакуационните пътища в сградата.
5.3. Следи за наличие на горими материали на неподходящи места в сградата и своевременното им отстраняване.
5.4. Следи за стриктното спазване на изискванията, предписанията и препоръките на органите на РС „Пожарна безопасност и защита на населението”

Със заповедта, срещу подпис, да се запознаят отговорните длъжностни лица.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. В мое отсъствие контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Стефанка Георгиева Кискинова – пом. – директор  АД.


ДИРЕКТОР: …………
/Ал. Хорозова / 
Запознати със заповедта:

  1. Св. Стоева -…………….
  2. Ж. Желязков - ………….
  3. П. Младенов - ………….
  4. Т. Чакърова - ……………
  5. Д. Янакиев -