Приложение № 2

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

З  А  П  О  В  Е  Д

 3/ 15.09.2009 г.

За своевременно реагиране и адекватни действия на целия личен състав по време на възникване на бедствия и аварии на територията на учебното заведение

ОПРЕДЕЛЯМ

следните задължения на отговорните длъжностни лица:

1. Отговорно длъжностно лице за наблюдение и оповестяване и организиране на извеждането: Светлана Неделчева Стоева – учител по физическо възпитание и спорт.
Задачи за изпълнение:
1.1. При опасност от бедствие или авария, се осигурява непрекъснато наблюдение и анализиране на обстановката в района на учебното заведение, обслужващото звено и се докладва в щаба.
1.2.  Събира се и се обобщава първата информация за пострадали, материални щети, състояние на сградния фонд и т.н. 
1.3. Обобщената информация незабавно се предава на компетентните органи (дежурни в: тел. 112; оперативния комуникационно-информационен център на Гражданска защита – ОКИЦ; общината; РС „ПБЗН”, Полиция и др.) по ред, съобразен с конкретната обстановка.

2. Отговорно длъжностно лице за медицинско осигуряване: – Желязко Димитров Желязков – фелдшер в СОУ “Христо Ботев”

Задачи за изпълнение:
2.1.Организира и провежда всички санитарни и противоепидемиологични мероприятия в учебното заведение.
2.2.Поддържа необходим минимум медикаменти, антисептични,  дезинфекционни, превързочни и др. материали.
2.3. Подпомага в реална ситуация изпратените медицински екипи в усилията им за спасяване живота на пострадалите.
2.4. Участва в практическите занятия в часовете по оказване на първа медицинска помощ.

3. Отговорно длъжностно лице за осигуряване на индивидуални средства за защита (ИСЗ): Петър Йоцов Младенов – учител по БЕЛ.

Задачи за изпълнение:
3.1. При недостиг или липса на ИСЗ, необходимите количества – по видове – се заявяват в общината (Приложение № 5). Заявката се актуализира в началото на всяка учебна година.
3.2. Създава организация за бързо получаване и раздаване на ИСЗ при необходимост. Предварително изготвя приемо-предавателни протоколи.
3.3. Осигурява и поддържа в годност  за използване на подръчни средства за защита – памучно-марлени превръзки, кърпи и др.
.

4. Отговорно длъжностно лице за осигуряване и поддържане на колективни средства за защита (КСЗ): Тинка Илиева Чакърова - домакин

Задачи за изпълнение:
4.1 Поддържа съоръжението в готовност за използване съгласно инструкциите;
4.2 Изготвя разчети и разпределение на целия личен състав за настаняване в помещенията;
4.3 Осигурява реда и дисциплината в съоръжението, когато се използва по предназначение
4.4. Определя подходящи и достатъчни помещения за херметизиране;
4.5. Организира бързото затваряне на вратите, прозорците и отдушниците в сградата;
4.6. Предварително изчислява и осигурява необходимите подръчни материали и средства за херметизиране;
4.7.Създава предварителна организация за бързото херметизиране на определените помещения;

5. Отговорно длъжностно лице за противопожарна защита: – Димитър Тодоров Янакиев – пом. – директор  УД.

Задачи за изпълнение:
5.1.Периодичен преглед на наличните противопожарни уреди и средства и осигурява поддържането им в изправност за ползване.
5.2.Осигурява непрекъсната проходимост на евакуационните пътища в сградата.
5.3. Следи за наличие на горими материали на неподходящи места в сградата и своевременното им отстраняване.
5.4. Следи за стриктното спазване на изискванията, предписанията и препоръките на органите на РС „Пожарна безопасност и защита на населението”

Със заповедта, срещу подпис, да се запознаят отговорните длъжностни лица.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. В мое отсъствие контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Стефанка Георгиева Кискинова – пом. – директор  АД.


ДИРЕКТОР: …………
/Ал. Хорозова / 
Запознати със заповедта:

 1. Св. Стоева -…………….
 2. Ж. Желязков - ………….
 3. П. Младенов - ………….
 4. Т. Чакърова - ……………
 5. Д. Янакиев -

ПЛАН БДП

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

П Л А Н

за работата на Училищната комисия по БДП
в СОУ “Христо Ботев” – Ивайловград
през учебната 2009 / 2010 година

І. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1. Формиране на система от специални знания, умения
и навици, необходими за успешна адаптация към условията на дви-
жението по пътя.
2. Разширяване на кръгозора на знанията на ученици-
те чрез запознаване с основните опасности, способи за тяхното
предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен харак-
тер, предизвикани от уличното движение.
3. Повишаване нивото на професионалната подготовка
на учителите и намаляване безотговорността и неумението на
учениците правилно да определят собственото си поведение при
екстремни ситуации на пътя.
4. Създаване на оптимални условия за безопасно
придвижване на подрастващите от дома им до училище и обратно.

ІІ. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
месец септември
1. Планът на УКБДП се приема на заседание на
Педагогическия съвет.
Отг.: Директорът на училището
2. Провеждане на родителски срещи с родителите
на учениците от І и ІІ клас за изработване на безопасен маршрут
на всяко дете.                                            Отг.: класните ръководители
3. Запознаване на педагогическия колектив с дейност-
та на комисията по БДП, нейната роля и място в обучението на
учениците.                                                   Отг.: Председателят на УКБДП
4. Разработване на организационна схема за снабдя-
ване на учениците с учебни тетрадки по БДП.
Отг.:Предс. на УКБДП и кл. р-ли
5. Квалификация на учителите в І - VІІІ по БДП.
Отг.: Директорът на училището
месец октомври

 1. Училищната комисия по БДП анализира изпълнение-

то на предложенията за обезопасяване района на училището.
Отг.: УКБДП

 1. Преподавателите да са приключили годишните си

планирания за обучение по БДП в часа на класа.
Отг.: класните ръководители
3. Контрол на нивото на осигуряване на учениците с
учебни тетрадки.                                        Отг.:    членовете на УКБДП
4. График на УКБДП за месеца за:
- посещение на учебни форми: урок и 5-минутка;
- изграждане на учебно-материална база по БДП.                                                                                  Отг.: УКБДП
5. Месечно работно заседание на комисията.
Отг.: Председателят на УКБДП

месец ноември
1. Дейности по обезопасяване района на училището.
Отг.:Директорът и Предс. на УКБДП

 1. Контрол на графика за безопасно пътуване в

училищния автобус.                                   Отг.: Председателят на УКБДП

 1. План-график за посещение на различни форми на

обучение.                                                     Отг.: УКБДП

 1. Месечно оперативно заседание на комисията.

Отг.: Председателят на УКБДП

месец декември

 1. Работа на УКБДП по плана за квалификация на

учителите.                                                    Отг.: Директорът и Предс. на УКБДП

 1. График на УКБДП за месеца за:

- посещение на учебни форми: урок и 5-минутка;
- изграждане на учебно-материалната база по БДП.
Отг.: УКБДП
3. Индивидуална работа с учениците, които имат 
опасно поведение като участници в уличното движение.
Отг.: класните ръководители
4. Месечно работно заседание на УКБДП.
Отг.: Председателят на комисията

месец януари

 1. Организиране и провеждане на срочна тестова

проверка и оценка по БДП за учениците от І до VІІІ клас.
Отг.: класните ръководители

 1. Контрол на графика за безопасно пътуване в

училищния автобус.                                   Отг.: Председателят на УКБДП

 1. Дейности по обезопасяване района на училището.

Отг.: Директорът и Предс. на УКБДП
4. Месечно оперативно заседание.
Отг.: Председателят на комисията

месец февруари

 1. Информация на УКБДП пред педагогическия съвет

за ефективността на обучението по БДП по отношение на:
- урокът по БДП;
- петминутката;
- резултатите от срочните тестове;
- работата с рискови деца и ученици.
Отг.: Председателят на УКБДП

 1. Внасяне в общината на докладна - предложение за финансиране на обучението по БДП през следващата година.

Отг.: Директорът на училището 
3. Работа на УКБДП по плана за:
- дообзавеждане на кабинета по БДП;
- посещение на учебни форми: урок и 5-минутка.
Отг.: УКБДП
4. Месечно работно заседание на комисията.
Отг.: Председателят

месец  март
1. Провеждане на обща учителска среща, свързана с
поведението на учениците на улицата и пътя и особеностите на
учебния процес по БДП в І – VІІІ клас.
Отг.: Директорът на училището
2. Работа по план-графика за посещение на учебни форми: урок и 5-минутка.              Отг.: Председателят на УКБДП
3. Индивидуални разговори с учениците, които имат
рисково поведение по БДП.                    Отг.: класните ръководители
4. Месечно оперативно заседание на УКБДП.
Отг.: Председателят на комисията

месец април
1.  Провеждане на практически занятия и състезания,
свързани с обучението по БДП.
Отг.: УКБДП, класните р-ли
2. Контрол на графика за безопасно пътуване с учи-
лищния автобус.                                                                                                                                                                                                              Отг.: Председателят на УКБДП
3. Дейности по обезопасяване района на училището.
Отг.: Директорът и Предс. на УКБДП
4. Месечно работно заседание на комисията.
Отг.: Председателят

месец   май
1. Провеждане на срочен тестов контрол.
Отг.: класните ръководители
2. Посещение в заключителните форми на обучение:
- урокът по БДП;
- петминутката;
- индивидуалната работа с рисковите ученици.
Отг.: УКБДП
3. Квалификация на учители по БДП за следващата
учебна година.                                                                                                                                                                                                                 Отг.: Директорът на училището
4. Обсъждане на идеи за обновяване на кабинета
по БДП за следващата учебна година.
Отг.: УКБДП и класните р-ли
4. Месечно оперативно заседание.
Отг.: Председателят на УКБДП

месец  юни
1. Училищната комисия по БДП докладва пред педагогическия съвет за:
- изпълнение на плана на комисията за учебната година;            
- предлага за обсъждане и приемане  план на УКБДП за следващата учебна година.
Отг.: Председателят на комисията

Приложение № 1

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Приложение № 1

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 2/15.09.2009 г.

На основание чл. 36, т. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), за защита на учениците (децата), педагогическия и помощния персонал и осигуряване на адекватни действия за опазване живота и здравето им,

НАЗНАЧАВАМ:

Под мое ръководство щаб за координация на действията при бедствия и аварии в състав:
1. Димитър Тодоров Янакиев.
2. Стефанка Георгиева Кискинова.
3. Светлана Неделчева Стоева.
4. Славчо Димитров Танахкяров.
5. Желязко Димитров Желязков.
6. Петър Йоцов Младенов. 
7. Тинка Илиева Чакърова.
8.Маргарита Владимирова Чичева.
9. Желязко Христов Георгиев.

За работно място на щаба определям кабинета на директора
Телефони за връзка с щаба 03661/ 60-40

С настоящата заповед да се запознае целия личен състав.

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично, а в мое отсъствие възлагам контрол по изпълнението й на Димитър Тодоров Янакиев.

Директор: ……………
/Ал. Хорозова/

Годишен план за контролна дейност

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

СОУ “ХИСТО БОТЕВ” – ИВАЙЛОВГРАД

УТВЪРЖДАВАМ:__________

ДИРЕКТОР:__________

Г О Д И Ш Е Н П Л А Н

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2009/2010 ГОДИНА НА ДИРЕКТОРА, ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОРА ПО УД   И ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОРА ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА  ДЕЙНОСТ

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
За организирането и изпълнението на дейностите в училището съобразно нормативите и под нормативните актове в системата на народната просвета (ЗНП и ППЗНП) директорът на СОУ ”Христо Ботев” осъществява контрол върху следните училищни дейности:
- контрол върху УВД;
- контрол върху квалификационната дейност;
- контрол върху социално-битовата и стопанската дейност;
- контрол върху финансовата дейност.
Съгласно Указание на МОН вътрешноучилищният контрол има следното съдържание и форми:

 1. Административен:

1.1. Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес – извършва се два пъти на учебен срок.
1.2. Проверка на другата документация – два пъти през учебната година.
1.3. Проверка на системата за дежурство в училище.
2. Педагогически:
2.1. Провеждане на проверки – съгласно годишния план, които се отчитат на ПС. С резултатите се запознават всички учители.
2.2. Текущи проверки – съгласно плана на училищното ръководство с оглед всеки учител да бъде посетен един път в годината.
2.3. Проверка на работата на отделни учители в отделни класове и училищни степени.
2.4. Педагогическият контрол приоритетно е насочен към установяване на входното и изходното равнище на резултатите от УВД. 
2.5. Педагогически контрол при провеждане на външно оценяване от МОН за ІV, V, VІ и VІІ клас.
2.6. Контрол при провеждане на ДЗИ за ХІІ клас съгласно нормативните документи на МОН.
3. Форми:
3.1. Проверка на постиженията на учениците чрез тестове, контролни работи, есета, анкетиране, разговори и др.
3.2. Посещение на учебни часове по ЗП
3.3. Посещение на учебни часове по ЗИП, СИП и ЧК.
3.4. Разговор с учителя или класния ръководител.
3.5. Проверка на продукти от дейността на учениците – изработени предмети по труд и техника, професионална подготовка, проекти и др. 
IIКОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА

1.      В началото на учебната година директорът заверява :
1.1     Годишните разпределения на учителите по ЗП, ЗИП, СИП и професионалната подготовка за I – XII клас
1.2.    Паралелковите дневници на I – XII клас, ПИГ, групите в общежитието, дневникът на логопеда и дневникът на ресурсния учител.
1.3.    Ученическите книжки и ученическите лични карти
2.      Директорът проверява минимум два пъти на учебния срок паралелковите дневници и годишните разпределения на всички учители.
3.      Директорът прави посещения в учебните часове на учителите и възпитателите в ПИГ най-малко веднъж годишно.Записва впечатленията си от проверките в специална книга, а препоръките се подписват от посетените учител/възпитател.
4.      Директорът и педагогическият съветник посещават най-малко един път през учебната година класните ръководители в ЧК.
5.      Директорът заверява ежедневно с личния си подпис и с печата на училището Книгата за преподавания материал след вписване и потвърдени с подписа на съответния учител теми на преподаваните за деня часове.
6.      Директорът организира, възлага и контролира заявяването и получаването , издаването, воденето, приключването, отчета и съхраняването на задължителната документация на училището.
7.      Директорът контролира изпълнението на дежурствата на учителите по коридорите на училището и на учителите по физкултура пред строя.
8.      Директорът осъществява контрол при изпълнението на задълженията на възпитателите в ПИГ и общежитието.
9.      Директорът контролира системно изпълнението на задачите, възложени на ПОП в училището, общежитието, училищния стол и УПЦ за спазването на всички хигиенно-санитарни изисквания на ХЕИ с оглед опазване живота и здравето на учениците.
10.     Директорът възлага на учителите по информатика и ИТ и учениците от IX-XII клас, обучаващи се в компютърните кабинети, стопанисването и опазването на компютрите.
11.     Директорът контролира учителите по учебна практика и майстора в работилницата за поддържането в изправност на наличната техника.
12.     Директорът извършва проверка по спазването на Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.
13.     Директорът осъществява контрол върху организацията и провеждането на училищни тържества, празници, ритуали, изложби и конкурси, съдействащи за развитие и укрепване на общоучилищния дух и за изява на интересите и способностите на учениците.
14.     Директорът осъществява контрол върху работата на учителите и възпитателите с родителите, дейността на училищното настоятелство.
15.     Директорът осъществява контрол върху провеждането и резултатите от олимпиадите, провеждани в училището.
16.     Директорът извършва проверка на воденето на книгата с протоколите от заседанията на педагогическия съвет.
17.     Директорът извършва проверка на спазването на Правилника за вътрешния трудов ред в училището, длъжностните характеристики и трудовата дисциплина.
18.     Директорът осъществява контрол върху дейността на завеждащия компютърен кабинет и му възлага специфични задачи във връзка с опазването на компютърните  кабинети. 
III.         КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

 1. Провеждане на разговори с учители и възпитатели.
 2. Провеждане на разговори и срещи с родители.
 3. Провеждане на разговори с методическите обединения по предмети за проблеми, свързани с преподаването, учебници, оценяване и други.
 4. Посещение на учебни часове на първокласници.
 5. Посещение на учебни часове на всички учители, възложени му със заповед на директора.
 6. Посещение на учебни часове на учители за наблюдаване организацията на учебния час по ЗП.
 7. Посещение на учебни часове на учители за наблюдаване организацията на учебния час по ЗИП.
 8. Проверка на входно ниво на V – ХІІ клас.
 9. Проверка изходното ниво по отделните предмети.
 10. Контрол върху организацията и провеждането на различните видове изпити (държавни, зрелостни, квалификационни, поправителни и приравнителни ).
 11. Проверка на книгата за подлежащи на задължително обучение до 16 - годишна възраст.
 12. Проверка на извинените и неизвинените отсъствия в паралелковите дневници
 13. Проверка на ритмичността на изпитванията.
 14. Проверка на спазването на трудовата дисциплина и изпълнението на седмичното разписание.
 15. Проверка по спазването на трудовата дисциплина и изпълнението на задълженията на дежурния учител.
 16. Проверка на спазване на графика за дежурство и на изпълнение на задълженията на дежурния учител.
 17. Проверка на воденето на дневниците на паралелките и на ученическите книжки.
 18. Проверка на годишните разпределения на учителите.
 19. Проверка на плановете на класния ръководител за час на класа.

IVКОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОРА ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

 1. Проверки по спазването на Правилника за вътрешния трудов ред и разпоредбата на Кодекса на труда от непедагогическия персонал.
 2. Проверка на спазването на длъжностната характеристика и изпълнението на възложената работа на обслужващия персонал.
 3. Проверка на поддържаната хигиена в училищната сграда и дворната площ.
 4. Проверка върху столовото хранене и обслужване в училището.
 5. Проверка върху спазване на графика за нощна охрана.
 6. Проверка по спазване на пропускателния режим в училище
 7. Проверка върху дейността на училището при БАК.
 8. Проверка върху изпълнението и спазването на изискванията за противопожарна охрана и безопасност на труда.
 9. Проверка върху изпълнението и спазването на изискванията за хигиена на труда
 10. Проверка на сключените трудови договори и допълнителните споразумения към тях..
 11. Проверка на водената документация от административния персонал и от завеждащ административна служба.
 12. Проверка върху правилното водене и съхранение на училищния архив
 13. Проверка върху съхранението на учебната документация и на училищната документация .
 14. Проверка на изпълнението  на текущия и основен ремонт в училището.
 15. Проверка на използването и съхранението на техниката, материалите и нагледните средства в училището.
 16. Проверка по опазване на имуществото в учебните стаи и кабинети от учениците.
 17. Проверка на навременното ремонтиране на счупеното или повреденото имущество и издирване на виновника за повредата.
 18. Проверка по спазване на изискванията за заключването на учебните кабинети и класни стаи при липса на учебни занятия в тях.